Kempens Landschap

Het klompenmuseum is gevestigd in de gebouwen van afspanning Den Eik eigendom van de vzw Kempens Landschap. De vzw Kempens Landschap werd opgericht in november 1977 op initiatief van het provinciebestuur van Antwerpen en een 40-tal Kempense gemeentebesturen, mede in uitvoering van een beleidslijn in het provinciaal bestuursakkoord.

De hoofddoelstellingen van deze landschapstichting zijn:
  • de verwerving;
  • de bescherming;
  • de valorisatie en het gebeurlijk herstel van het leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en inzonderheid de instandhouding;
  • het beheer;
  • de ontsluiting en publiekgerichte openstelling van open monumenten in haar bezit.
Erg belangrijk in dit verband is de multidisciplinaire aanpak. Het landschap is immers niet alleen natuur maar ook bebouwing en andere functies. Dat alles vraagt een geïntegreerd beheer en juist daarin maakt de vzw Kempens Landschap zich sterk. Als organisatie kan ze voor Vlaanderen zelfs uniek en exemplarisch genoemd worden. Het is geen natuur- of monumentenvereniging maar een landschaps-vereniging. Daarmee vult ze een hiaat op voor wat betreft de landelijke landschapsproblematiek in zijn veelomvattendheid. Voor inlichtingen: tel. 015 22 82 31.

Meer informatie

www.kempenslandschap.be

 

Inschrijven voor het bezoek